คลินิกผู้สูงอายุ
  - ให้บริการทุกวันพุธ เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
การให้บริการ 
   - ให้บริการผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีอาการของกลุ่มอาการสูงอายุ (Geriatic Syndrome)
ติดต่อได้ที่

- คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลห้วยแถลง 044-082300 ต่อแผนกผู้ป่วยนอก 634 ได้ทุกวัน เวลาราชการ