คลินิกวาฟารีน   ให้บริการวันอังคาร ที่ 1  และ 3  ของเดือน