ขอขอบคุณผู้บริจาค ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอห้วยแถลง

#โรงพยาบาลห้วยแถลง ขอขอบคุณ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอห้วยแถลง บริจาค เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 6 เครื่องและที่นอนลม จำนวน 4 อัน คิดเป็นเงิน 160,000 บาท ให้โรงพยาบาลห้วยแถลง