ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

ทีม MCATT กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลห้วยแถลง ร่วมกับปลัดอำเภอห้วยแถลง กรมจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหลุ่งประดู่ ผู้นำชุมชน และอสม. ออกเยี่ยมผู้ประสบภัยสงครามที่เดินทางมาจากประเทศอิสราเอล ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นคราชสีมา เพื่อประเมินผลกระทบทางจิตใจ เสริมพลังให้กำลังใจผู้ป่วยและครอบครัว และแนวทางในการช่วยเหลืออื่นๆ