คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลห้วยแถลง

คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลห้วยแถลง

เปิดให้บริการทุกวันพุธ   
เพื่อป้องกัน และชะลอโรคของผู้สูงอายุ  เช่น 
หกล้มจนกระดูกหัก  ขาดสารอาหาร 
สมองเสื่อม  กล้ามเนื้อฝ่อ  
มีบริการวัคซีนป้องกันโรคปอดติดเชื้อ ไข้หวัดใหญ่