ประกาศโรงพยาบาลห้วยแถลง เรื่อง นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล

ด้วยโรงพยาบาลห้วยแถลง มีความห่วงใยเรื่องการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานของ เจ้าหน้าที่ทุกคน เห็นควรที่จะให้มีการดาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน ควบคู่ไปกับงาน ประจําของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงกําหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการทํางาน โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

๑. โรงพยาบาลห้วยแถลงจะปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ ทํางาน รวมถึงกฎหมายและมาตรฐานสากลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

๒. โรงพยาบาลห้วยแถลง ถือว่าความปลอดภัยในการทํางานเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ของ บุคลากรทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นําสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร ตระหนักถึงการ ทํางานด้วยความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กําหนดขึ้นโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ 

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

๓. โรงพยาบาลห้วยแถลง จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานที่ ปลอดภัยของทุกหน่วยงาน ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม 

๔. หัวหน้างานทุกคนทุกระดับ ต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ เรื่องการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการ ทํางานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน แนะนําฝึกสอนและกระทําตนให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ เป็นตัวอย่างแก่เจ้าหน้าที่ 

และควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่มีและใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่เหมาะสม 

๕. เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องคํานึงถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผู้มาใช้ บริการเป็นสําคัญ 

5. โรงพยาบาลห้วยแถลงจัดให้มีบริการด้านอาชีวอนามัย ให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบอาชีพวัยทํางาน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมแก่ผู้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

๗. โรงพยาบาลห้วยแถลง จะสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ของผู้ประกอบอาชีพวัยทํางาน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมแก่ผู้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่