โครงการตรวจคัดกรองค้นหาภาวะแทรกซ้อนทางตาผู้ป่วยเบาหวานโดย Fundus camera

โครงการตรวจคัดกรองค้นหาภาวะแทรกซ้อนทางตาผู้ป่วยเบาหวานโดย Fundus camera ( รอบเก็บตก )  วันที่ 29 - 31 พ.ค. 67  สถานที่ตึกอำนวยการโรงพยาบาลห้วยแถลง   ชั้น 1

กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ร่วมกับกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ  และองค์รวมโรงพยาบาลห้วยแถลง   ได้จัดบริการตรวจคัดกรองค้นหาภาวะแทรกซ้อนทางตาผู้ป่วยเบาหวานโดยเครื่อง Fundus camera   มีผู้ป่วยเบาหวานเข้ารับบริการทั้งหมด 94  คน