MX-M315N_20191211_112033

MX-M315N_20191212_154209

MX-M315N_20191212_154413

MX-M315N_20191212_155254

MX-M315N_20191213_124447

MX-M315N_20191213_130107

แจ้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 63

ยา ว.มิใช่ยา ว การแพทย์ ว ทันตกรรม

วัสดุ

อนุมัติ 20_ นครราชสีมา (8)

อนุมัติ 10_ นครราชสีมา

อนุมัติ 70_ นครราชสีมา (57-61)